2014
7.3
Yerli Film
2019
6.5
Yerli Film
2022
5.8
Yerli Film
2017
7.7
Yerli Film
2023
6.2
2021
7.6
Yerli Film
2017
6.5
Yerli Film
2023
5.5
2013
7.4
2020
4.5
Yerli Film
2021
5.7
2023
3
2011
2.4
2010
2.9
2007
5.1
Yerli Film
2015
6.7
Yerli Film
2022
2.3
Yerli Film
Film Robotu